Vedtægter for Maugstrup Vandværk
 
 
§1 Navn og hjemsted
§2 Formål
§3 Medlemmer
§4 Medlemmernes rettigheder
§5 Medlemmernes forpligtelser
§6 Udtræden af selskabet
§7 Levering til ikke-medlemmer (købere)
§8 Anlæg
§9 Indskrænkninger i vandleverancen
§10 Generalforsamling
§11 Stemmeret og afstemninger
§12 Bestyrelsen
§13 Tegningsret
§14 Regnskab
§15 Opløsning
§16 Ikafttræden
   
§1 Navn og hjemsted
  Selskabet, der er stiftet den 19. februar 1939, er et andelsselskab ved navn Maugstrup Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Maugstrup, Haderslev kommune.
 

Til toppen

§2 Formål
  Selskabets formål er
i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål
 

Til toppen

§3 Medlemmer
  Selskabets medlemmer er grundejere indenfor værkets forsyningsområde, som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.
Såfremt et medlem udstykker, frasælger eller lignende fra sin ejendom, og der til det nye stykke er eller ønskes vandforsyning, skal der betales tilslutningsbidrag ifølge vandværkets takstblad.
 

Til toppen

§4 Medlemmernes rettigheder
  Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
 

Til toppen

§5 Medlemmernes forpligtelser
  For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt.
 

Til toppen

§6 Udtræden af selskabet
  Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr. nr.), i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat at vandforbrugende virksomhed ophører.
Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
 

Til toppen

§7 Levering til ikke-medlemmer (købere)
  Institutioner, som i følge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som i følge særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil - mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser - bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.
Hvis købere ikke eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.
 

Til toppen

§8 Anlæg
  Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning - dog jvf. regulativets bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til stophane (ved skel), også til de dele af ledningsnettet som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.
 

Til toppen

§9 Indskrænkninger i vandleverancen
  Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser, havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand (jvf. i øvrigt regulativets bestemmelser). Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse fra bestyrelsen.
Vandspild er forbudt - jvf. regulativet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og / eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.
 

Til toppen

§10 Generalforsamling
 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger - såvel ordinære som ekstraordinære - sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt medlem eller ved avertering i et af de lokale blade.
Forslag, som ikke er påført dagsordenen vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal angives til bestyrelsens formand inden den 15. i forudgående måned.
Eventuelle indkomne forslag skal offentliggøres forud for general-forsamlingen.
På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det/de kommende år fremlægges.
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Revisorer vælges blandt medlemmerne for 2 år ad gangen; idet de hvert år på den ordinære generalforsamling afgår på skift. Revisorer og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en stats-autoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun een kritisk revisor.
Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en af bestyrelsen dertil autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Til toppen

§11 Stemmeret og afstemninger
  Intet medlem har mere end een stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt; men intet medlem kan repræsentere mere end én fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning ved personvalg.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
Såvel på ordinær som på ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende solidarisk hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt indbetalt, eller ændringen godkendes af långiver.
 

Til toppen

§12 Bestyrelsen
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m. v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet, måtte falde ind under sådanne lovkrav.
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Større anlægsarbejder skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlings-protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelses-medlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
 

Til toppen

§13 Tegningsret
  Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog underskrift af formanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle regninger skal inden udbetaling være attesteret af et medlem af bestyrelsen.
 

Til toppen

§14 Regnskabet
  Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og hensættelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor samt en af bestyrelsen evt. antaget revisor.
Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
 

Til toppen

§15 Opløsning
  Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet.
Opløsning kan kun besluttes såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller en kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes med de i § 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
 

Til toppen

§16 Ikrafttræden
  Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 1995 og træder i kraft samme dato.

Med ændring vedtaget på generalforsamlingen 28. februar 2005:
Afsnit 2 tilføjet § 3.
 

Til toppen